Wunderline: Een grensoverschrijdende spoorverbinding voor een klimaatneutrale economie

Wunderline

Tijdens het European Year of Rail wil de Europese Commissie op verschillende manieren een toekomstbestendige spoorwegsector tot stand brengen en zo bijdragen aan een duurzamere vervoerssector en een klimaatneutrale economie. Door het spoor centraal te stellen in het economisch herstel van de Europese Unie hopen de EU-instellingen de transportsector snel klimaatneutraal te maken. Deze ontwikkelingen vormen een extra stimulans voor de spoorvervoerssector en grensoverschrijdende spoorverbindingen om zich verder te ontwikkelen en zijn marktaandeel te vergroten.  

In deze context zullen de Wunderline-projectpartners verschillende werkzaamheden uitvoeren om de bestaande spoorverbinding te verbeteren. De eerste fase (die in 2024 klaar moet zijn) is gericht op een snellere stoptrein in Nederland. Het doel van de tweede fase (die in 2030 klaar moet zijn) is een extra sneltrein in Nederland naar Leer om de twee uur en een stoptrein om het uur. De derde fase zorgt voor een rechtstreekse verbinding (geen overstap in Leer) via een extra sneltrein in Nederland en Duitsland om de twee uur.

Deze werkzaamheden zullen resulteren in een verkorting van de reistijden tussen Groningen en Bremen (en omgekeerd) met 32 minuten in 2030, waardoor de totale reistijd tussen de twee steden wordt teruggebracht tot iets meer dan twee uur. Om deze werkzaamheden mogelijk te maken, bereidt Wunderline een CEF-T projectaanvraag voor, op zoek naar financiering voor de verdere ontwikkeling van dit flag ship project.

Met de steun van de EU kan Wunderline een voorloper worden in de overgang naar een klimaatneutrale economie. In dit verband hebben wij een position paper (zie ook Wunderline at a glance) opgesteld, waarin wij stellen dat het Europees jaar van het spoor door de EU-beleidsmakers moet worden aangegrepen om het potentieel van de grensoverschrijdende Wunderline-verbinding volledig aan te spreken, om zo de veranderende uitdagingen op milieu- en maatschappelijk gebied aan te pakken.

Fleur Gräper-Van Koolwijk, gedeputeerde Provincie Groningen: “De Wunderline is de verbindende schakel tussen twee landen, tussen twee regio’s en voor alle mensen die daar tussenin wonen. Wunderline maakt grensoverschrijdend woon-werkverkeer mogelijk en draagt bij aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de noordelijke grensregio. Deze grensoverschrijdende verbinding sluit dan ook naadloos aan bij de Europese doelstellingen en die van onze provincie om de transportsector te verduurzamen en een modal shift in gang te zetten.”

Het feit dat het spoorvervoer slechts verantwoordelijk is voor 0,4% van de CO2-uitstoot in de EU, terwijl het 8% van alle Europese reizigers vervoert, laat zien dat het de meest effectieve manier is om de transportsector duurzamer te maken en op lange termijn tot uitstootvrij vervoer te komen. Volgens een studie van Prognos (2021) zou een verschuiving van luchtvervoer naar spoorvervoer tussen de steden Bremen en Amsterdam, die beide aan de TEN-T-corridor Noordzee-Baltische Zee liggen, leiden tot een vermindering van de CO2-uitstoot met 85% per dag (van 34.800 tot 5.200 ton CO2, uitgaande van 470 passagiers per dag). Na afronding van de spoorwerkzaamheden zal de reistijd tussen Bremen en Groningen ook worden teruggebracht tot 2 uur en 11 minuten, vergelijkbaar met het nemen van de auto of de bus.

De voordelen van grensoverschrijdende verbindingen reiken echter veel verder dan kortere reistijden. Wunderline maakt grensoverschrijdend woon-werkverkeer mogelijk en draagt bij aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de noordelijke grensregio via geïntegreerde ketenmobiliteit, de aansluiting van deur tot deur. Wunderline verbindt daarnaast drie belangrijke economische knooppunten: Bremen, Oldenburg en Groningen. Een snellere en comfortabelere spoorverbinding schept mogelijkheden voor uitwisseling van wetenschappelijk onderzoek tussen universiteiten, het stimuleert toerisme in de grensregio’s en het realiseert een grensoverschrijdende arbeidsmarkt.

Om het potentieel van grensoverschrijdende verbindingen ten volle te benutten roepen de Wunderline-projectpartners EU-beleidsmakers op om een gunstig wetgevend kader te creëren dat hoogwaardige passagiersdiensten per spoor mogelijk maakt. Passagiers reizen niet van station naar station, maar van deur tot deur, en zouden daarom baat hebben bij een geïntegreerde ticketingdienst over de landsgrenzen heen.

Uitnodiging Wunderline Community +

Uitnodiging Wunderline Community +

Uitnodiging Wunderline Community +

18 november 2021 13.00-15.00 uur

Op 18 november 2021 vindt de Wunderline Community+ bijeenkomst plaats, met als thema “Connecting regions, connecting Europe”. We gaan het met een aantal interessante sprekers hebben over grensoverschrijdende spoorverbindingen, het European Year of Rail, innovaties en natuurlijk de Wunderline. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen via de chat.

Wilt u de bijeenkomst live volgen? Dat kan, door op de knop ‘join’ in de uitnodiging te klikken. Heel graag tot dan!

Invitation Wunderline Community +  “Connecting Europe”

Regio Groningen vraagt gezamenlijk aandacht voor Rijksbijdrage Verdubbeling N33 Midden en Wunderline

In een gezamenlijke oproep richtten de provincie Groningen, een aantal Groninger gemeenten en het bedrijfsleven zich dinsdag 25 mei tot informateur Mariëtte Hamer. Zij doen hiermee een dringend beroep op de informateur van het nieuw te vormen kabinet voor een financiële bijdrage vanuit het Rijk in de twee Rijksinfrastructuurprojecten ‘Verdubbeling N33 Midden’ en ‘Wunderline’. Projecten die in een ver gevorderd stadium van besluitvorming zaten, maar nu sterk onder druk zijn komen te staan doordat de provincie grote aanvullende financiële bijdragen heeft moeten doen aan andere Rijksinfrastructuurprojecten. Op dit moment ontbreekt in totaal € 78 miljoen voor de realisatie van beide projecten. De regio Groningen gaat hierover graag in gesprek met het Rijk om te zoeken naar oplossingen.

De gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Midden-Groningen, Groningen, Oldambt, provincie Groningen, Groningen Seaports, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta en EDR (Eems Dollard Regio) werken intensief samen aan het verbeteren van infrastructuur, met als doel om de sociaaleconomische structuur in de noordelijke (grens)regio te versterken. Eerder is daartoe ondermeer samen met het Rijk een zogenoemd Regio Specifiek Pakket (RSP) ontwikkeld voor deze Rijksinfrastructuur. De noodzakelijke verbeteringen van de infrastructuur liggen voor Groningen in het direct verlengde van het recent gelanceerde ‘Bouwstenen voor het Deltaplan, Noordelijk Nederland en het stedelijk netwerk Nederland beter verbonden’.

De afgelopen jaren heeft de provincie meerdere keren substantieel grote aanvullende financiële bijdragen gedaan aan de, onder verantwoordelijkheid van het Rijk, uitgevoerde projecten waarbij Rijksinfrastructuur werd verbeterd. Dit was noodzakelijke vanwege substantiële overschrijdingen bij de (Rijks)projecten ‘Groningen Spoorzone’ en ‘Aanpak Ring Zuid’, waarvoor de risico’s voor rekening van de provincie kwamen. Dit zorgde voor uitputting van het budget in het RSP-programma.

Verdubbeling Rijksweg N33 Midden

Om het sociale en economische perspectief voor heel Groningen te verbeteren, is het belangrijk dat noordoost Groningen beter bereikbaar wordt. De N33 is cruciaal voor een goede ontsluiting van de bestaande en nieuwe bedrijvigheid in de haven- en industrieclusters in Delfzijl en de Eemshaven. Twee zeehavens die door het Rijk aangemerkt zijn als havens van nationaal belang en die essentieel zijn voor nationale opgaven op het gebied van de energietransitie, vergroening van de chemie en een circulaire economie. Desondanks is het de enige haven van nationaal belang die niet is ontsloten met een 4-baansweg. De snelle ontwikkeling van (nieuwe) duurzame activiteiten, mede door de geplande uitbreiding van de Eemshaven, in combinatie met de grootse plannen die er rondom waterstof zijn in Groningen, maken nationale investeringen in de regionale infrastructuur noodzakelijk en van maatschappelijke en economische toegevoegde waarde.

Wunderline

Door te investeren in de kwaliteit van de grensoverschrijdende spoorverbinding tussen Groningen en Bremen geven de provincie Groningen, Land Nedersaksen en Vrije Hanzestad Bremen samen een impuls aan de economische ontwikkeling en de leefbaarheid van de noordelijke grensregio. Het uiteindelijke doel is dat reizigers na 2030 nog comfortabeler zonder overstap tussen Groningen en Bremen kunnen reizen. Dit is in het belang van de grensoverschrijdende samenwerking, werkgevers en werknemers, studenten en toeristen. Het Rijk draagt weliswaar bij aan de Wunderline, maar het overgrote deel werd tot op heden door de provincie gefinancierd. Ondertussen is de eerste bouwfase gestart. Uiterlijk moet in 2022 duidelijkheid over de financiering van bouwfase 2 zijn. Om tijdig te kunnen starten én in aanmerking te komen voor cofinanciering uit de EU. Dit zijn belangrijke afspraken die met de Duitse partners gemaakt zijn.

Verantwoordelijkheid

De noordelijke regio doet dan ook een dringend beroep op Den Haag om beide Rijksinfrastructuurprojecten perspectief te bieden op financiering met Rijksmiddelen in een nieuw regeerakkoord. Het Rijk neemt hiermee de verantwoordelijkheid die van haar verwacht zou mogen worden, passend bij het feit dat we in Groningen werken aan de toekomst van Nederland.

Stuurgroep verwelkomt ambassadeur European Year of Rail Wim van de Camp

Wim van de Camp

Wim va de Camp

Vandaag schuift tijdens de Wunderline stuurgroep bijeenkomst een speciale gast aan: de heer Wim van de Camp. Hij is de Nederlandse ambassadeur van het European Year of Rail.

Aanwezigheid in stuurgroep

Doel van zijn aanwezigheid in de stuurgroep is om hem kennis te laten nemen van de voortgang van de Wunderline. Daarnaast stelt het bezoek hem in staat om de naamsbekendheid van het project te vergroten in zijn netwerk, in het kader van verschillende activiteiten rond het European Year of Rail. Tijdens de stuurgroep zal Van de Camp door de voorzitter, Berend Lindner, worden uitgenodigd om mee te denken over verschillende thema’s.

Ambassadeur European Year of Rail

In zijn rol als ambassadeur is Van de Camp tijdens het European Year of Rail hét boegbeeld van de spoorsector en zet hij zich in “om te laten zien welke mogelijkheden reizen per spoor biedt, niet alleen binnen Nederland, maar ook tussen de Europese landen en steden. Op die manier kan de ambassadeur bijdragen aan een aansprekend programma voor het European Year of Rail.”

Wim van de Camp

Van de Camp was tussen 2009 en 2019 lid van het Europees Parlement en hij heeft als rapporteur van het vierde Spoorwegpakket intensief deelgenomen aan het Europees beleidsdebat over het gebruik van spoorwegen voor personen- en goederenvervoer. Van 1986 tot 2009 was de CDA-politicus lid van de Tweede Kamer in Den Haag.

Staatsecretaris Knops over Wunderline: ‘belangrijke stap op gebied van grensoverschrijdende spoorverbindingen’

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops blikt in de brief Groeien aan de grens terug op het thema grensoverschrijdende samenwerking in de afgelopen kabinetsperiode (2017-2021). Hierbij noemt hij de Wunderline als ‘belangrijke stap op het gebied van grensoverschrijdende spoorverbindingen.’ Oplossingen zijn zo dichterbij gekomen, stelt hij.

Lees hier de volledige brief van staatssecretaris Knops over grensoverschrijdende samenwerking.

Wunderline Community: ‘Op weg naar de volgende halte’

Wunderline Community

Wunderline Community

Op donderdag 18 maart 2021 vond de Wunderline Community plaats. Dit is het jaarlijkse evenement voor iedereen die met spoor, ketenmobiliteit (aansluiting van deur tot deur), (grensoverschrijdend) toerisme en opleiding en arbeidsmarkt te maken heeft. Vanwege corona ging de vorige editie van de Community niet door en werd de Community dit keer online gehouden, met sprekers vanuit een studio. De bijeenkomst telde 84 deelnemers, afkomstig uit Brussel, Berlijn, Den Haag, Groningen, Hannover en het Nederlands-Duitse grensgebied.

Tijdens de bijeenkomst werden de deelnemers op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken rond de Wunderline en namen zij deel aan een interactieve sessie over de meerwaarde van de Wunderline voor de regio. Ook was er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Hier kunt u de hele bijeenkomst terugkijken:

Wunderline op koers

Na opening door de dagvoorzitter volgde een korte gespreksronde met Fleur Gräper (gedeputeerde Provincie Groningen) en Berend Lindner (staatssecretaris Niedersachsen). Zij werden gevraagd naar de impact van corona op de realisatie van de Wunderline. Hierover maakt Lindner zich geen zorgen: ”De Wunderline ligt nog altijd op koers”, zo sprak hij uit. “Ondanks corona zijn we gestart met bouwstap 1 en liggen we op schema voor gereedkoming in 2024, tegelijkertijd met de Friesenbrücke.” Fleur Gräper voegde hieraan toe: “Er is al veel bereikt. Zo zijn aan beide zijden van de grens aanpassingen aan sporen gedaan en rijdt sinds december 2020 de sneltrein tussen Groningen en Winschoten. Alles geheel volgens planning en budget. Dat is erg bijzonder voor een infrastructuurproject .”

Fleur Gräper Berend Lindner

Wat er de afgelopen periode precies is bereikt in het project Wunderline, konden de deelnemers vervolgens zien in de nieuwe Wunderline film: ‘Op weg naar de volgende halte’:

Interactief deel

Naast enkele presentaties en video’s, kende het programma ook een interactief deel rond de thema’s ‘scholing en opleiding’ en ‘cultuur en toerisme’, beide in relatie tot mobiliteit. Twee best practices toonden aan op welke manier de Wunderline deze thema’s een impuls kan geven. Zo was er aandacht voor de app ‘Digitale ontdekkingen langs de Wunderline’, die op dit moment in ontwikkeling is. Ook werd een vlog getoond van twee studenten die over de grens een opleiding volgen  Tijdens de interactieve sessie gingen de deelnemers aan de slag met deze thema’s. Zij beantwoordden onder andere de vragen hoe onderwijsinstellingen en bedrijven in de regio hun voordeel kunnen doen met de Wunderline en op welke manier het toerisme van de Wunderline kan profiteren. Lees hier de belangrijkste uitkomsten van de interactieve sessies.

Wunderline Community +

Ter afsluiting van de bijeenkomst werden Richard Eckermann (Land Niedersachsen / Wunderline) en Tjeerd Postma (projectleider Wunderline van de Provincie Groningen) gevraagd naar de vervolgstappen voor de Wunderline. Tjeerd Postma blikte vooruit naar de “Wunderline Community +” bijeenkomst, die o.a. in het teken staat van het European Year of Rail en in het najaar zal plaatsvinden. “Via deze weg willen we ons met de Wunderline sterk positioneren richting Europa. We staan goed op de kaart, maar met het oog op Bouwstap 2 moet er nog veel gebeuren.” Richard Eckermann beaamde dit: “We moeten aan de toekomst denken. Het volgende doel is om de financiering voor Bouwstap 2 rond te krijgen”. Beide heren riepen de deelnemers van de Community op om hieraan mee te werken en de Wunderline zo een stap verder te brengen.

Na afloop van het programma konden de deelnemers elkaar ontmoeten tijden een meet & greet. De bijeenkomst kon rekenen op vele positieve reacties.

Provincies Groningen, Drenthe en Overijssel roepen op: ‘meer geld voor grensoverschrijdend spoor’

Wunderline

De provincies Groningen, Drenthe en Overijssel en enkele betrokken Duitse overheden hebben een gezamenlijke brief gestuurd aan de onderhandelaars van een nieuw regeerakkoord. In deze brief roepen zij het nieuwe kabinet op om geld vrij te maken voor grensoverschrijdende treinverbindingen.

Het gaat hierbij om de Wunderline (Groningen-Bremen), RegioPa (Rheine-Emmen) en EuregioRail (Münster-Zwolle). Volgens de grensregio zijn goede treinverbindingen noodzakelijk voor een sterke economische ontwikkeling van de grensstreek.

“We roepen in deze brief het toekomstige kabinet op om aandacht te hebben voor deze regionale grensoverschrijdende verbindingen”, aldus gedeputeerde Fleur Gräper. “De oproep is voor een deel. Als je het als Rijk belangrijk vindt, moet er geld voor vrijgemaakt worden.”

Ring-Zuid en Wunderline

De overheden binnen Aanpak Ring Zuid (ARZ) en aannemerscombinatie Herepoort (CHP) hebben definitieve overeenstemming bereikt over de financiële situatie van het project Aanpak Ring Zuid. Er is een oplossing gevonden voor de kosten die gepaard gaan met de vertraging van drie jaar van het project. Ook is overeenstemming bereikt over de financiële basis voor de verdere looptijd van het project.

De nieuwe financiële afspraken leiden tot een extra financiële bijdrage van de provincie Groningen van € 78 miljoen exclusief btw (€ 94 miljoen inclusief btw). In het convenant Regio Specifiek Pakket (RSP) staat dat kostenstijgingen van projecten opgevangen moeten worden binnen dit pakket. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen stelt voor om de extra bijdrage te dekken uit de financiële midden voor de RSP projecten N33 Midden en Wunderline. Het blijft de ambitie van het college van GS om deze projecten wel te realiseren. Rijkswaterstaat draagt de kosten die gemoeid zijn met het drie jaar langer in stand houden van de projectorganisatie ARZ.

Op zo kort mogelijke termijn wordt dit voorstel voor financiering ter behandeling en goedkeuring voorgelegd aan provinciale staten.

Akkoord

In juli 2020 kwamen de overheden binnen ARZ en CHP tot een akkoord op hoofdlijnen om het project Aanpak Ring Zuid te kunnen realiseren. Afgelopen maanden zijn gesprekken gevoerd over de nadere uitwerking van het akkoord op hoofdlijnen. Dit is nu vastgelegd in een definitieve overeenkomst (vaststellingovereenkomst) tussen ARZ en CHP.

Fleur Gräper- van Koolwijk voorzitter stuurgroep ARZ:
“Het is goed dat er een oplossing is voor de financiële situatie van Aanpak Ring Zuid. De ombouw van de zuidelijke ringweg is een belangrijk project voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van stad en regio. De afgelopen periode is door ARZ en CHP veel energie gestoken om een oplossing te vinden waarmee het project afgemaakt kan worden. Ik heb er vertrouwen in dat dat met deze overeenkomst gaat lukken. Het voorstel voor deze oplossing bespreek ik binnenkort met de leden van provinciale staten.”

Hans Koning, voorzitter Combiraad en algemeen directeur Max Bogl
“Met deze oplossing kunnen we door met de ombouw van de zuidelijke ringweg. We zijn opgelucht dat we door kunnen bouwen en kijken met vertrouwen naar de verdere realisatie van het project.”

Wunderline

Voor de Wunderline betekent dit dat de realisatie van de eerste bouwstap (tot eind 2024) feitelijk kan worden uitgevoerd. Ook kunnen de voorbereidingen voor bouwstap 2 conform planning worden voortgezet. Binnen deze eerste bouwstap worden diverse werkzaamheden aan het spoor gerealiseerd. Dit leidt tot een hogere snelheid en een vermindering van de reistijd tussen Groningen – Bremen van 2.43 u tot 2.26 u.
In lijn met de afspraken over de realisatie van de Wunderline uit 2019 blijven de bestuurlijke inspanningen van zowel de Nederlandse als de Duitse partners er onverminderd op gericht om voor de realisatie van bouwstap 2 van de Wunderline uiterlijk in 2023 een passende financiering te vinden. Met het gereedkomen van bouwstap 2 in 2030 wordt de reistijd verder teruggebracht naar 2.11 uur. Dit betreft m.n. werkzaamheden op de trajecten Winschoten – grens en Leer – Oldenburg.

————————————————————————————————————————————
Noot voor de pers: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met provincie Groningen – de afdeling Bestuur, Juridische Zaken en Communicatie, telefoon (050) 3164129. Buiten kantoortijd en in het weekend: 06-22668447.
Of met Aanpak Ring Zuid: Nicolette Boelens (Manager Communicatie ARZ) 0615068121.

Start werkzaamheden aan traject Groningen-Winschoten

Vanaf december 2020 gaan er naast stoptreinen ook sneltreinen rijden tussen Groningen en Winschoten. In de ochtendspits gaan vijf extra treinen rijden, in de avondspits acht. De inzet van sneltreinen zorgt voor een kortere reistijd, een betere spreiding van reizigers en daarmee meer kans op een zitplaats. Om dit te kunnen realiseren moeten sporen en stations worden aangepast. Volgende week start ProRail met de werkzaamheden.

Start werkzaamheden

Vanaf maandag 14 september werkt ProRail aan station Zuidbroek. Oude sporen die niet meer in gebruik zijn worden verwijderd. In de periode van 10 t/m 19 oktober (herfstvakantie) werkt de aannemer dag en nacht op alle locaties. Naast sporen en stations worden ook overwegen aangepakt en zo veiliger gemaakt.

Wunderline

De aanpassingen aan het spoor zijn ook noodzakelijk voor de Wunderline, omdat de verbinding Groningen-Winschoten onderdeel is van het Wunderline-traject. Hiermee komt de realisatie van de Wunderline dus een stapje dichterbij.

Wil je meer weten over het project Sneltrein Groningen-Winschoten en de werkzaamheden? Lees dan deze blog.

Inspraakprocedure Friesenbrücke van start

Friesenbrücke

Bron: de Friesenbrücke bij Weener. Beeld: DB Netz AG/Alexander Heinemann

Op 12 mei 2020 is de inspraakprocedure voor de Friesenbrücke van start gegaan. Dat wil zeggen dat belanghebbenden tot 23 juli kunnen reageren op het ontwerpplan voor de nieuwe draaibrug, dat Deutsche Bahn eind 2019 bij de Duitse federale spoorwegautoriteit Eisenbahn-Bundesamt heeft ingediend. Hiermee komt de herbouw van de Friesenbrücke steeds dichterbij. Eind 2024 zal de brug gereed moeten zijn, tegelijkertijd met de eerste stap van de realisatie van de Wunderline.

Inspraakprocedure

Alle ontvangen reacties worden meegenomen in de vaststellingsprocedure, die moet leiden tot een zogenaamd ‘Planfeststellungsbeschluss’. Meer informatie over de verdere procedure is te vinden op de website van Deutsche Bahn: www.deutschebahn.com/pr-hamburg-de/aktuell/presseinformationen/Erneuerung-der-Friesenbruecke-Oeffentliche-Auslage-der-Planfeststellungsunterlagen–5196014.

Herbouw Friesenbrücke

In 2015 werd de Friesenbrücke aangevaren door een vrachtschip, waardoor het treinverkeer tussen Groningen en Leer stil kwam te liggen. Inmiddels heeft Deutsche Bahn een plan opgesteld voor de herbouw van de spoorbrug, die zich bevindt bij het Duitse Weener en over de Ems loopt. De nieuwe Friesenbrücke wordt een draaibrug en zelfs één van de grootste van Noordwest-Europa. Daarbij komt ook weer een deel voor fietsers en voetgangers. Volgens de huidige plannen wordt in 2021 met de bouw van de brug gestart en is deze in 2024 gereed.

Wunderline

Met het gereedkomen van de Friesenbrücke gaan ook de treinen weer rijden tussen Groningen en Leer. Een belangrijke voorwaarde voor de Wunderline, die gebruik gaat maken van dit traject. Als de tweede stap van de Wunderline in 2030 klaar is, reis je in iets meer dan twee uur van Groningen naar Bremen. Nu duurt die reis nog twee uur en drie kwartier.

 

Copyright © 2019 Wunderline