De volgende halte: hoe verder?

De onderzoeken staan in deze fase van het project centraal. Deze onderzoeken moeten  inzicht geven in manieren voor kwaliteitsverbetering op het traject Groningen-Bremen.

De gefaseerde aanpak “EERST BETER, DAN MEER”

Er is gekozen is voor een stapsgewijze verbetering van de spoorverbinding Groningen – Bremen. Dit gebeurt onder het motto: ‘Eerst beter, dan meer’. De focus ligt in eerste instantie op verbetering van het treinproduct op middellange termijn (2025). Op langere termijn (na 2025) kan gekozen worden voor uitbreiding van het aantal treinen.


Maatschappelijke kosten en baten

Elk deelonderzoek geeft input voor een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), een belangrijk onderdeel van de onderzoeksfase. Deze analyse geeft een inschatting van de maatschappelijke effecten van de Wunderline, bijvoorbeeld op het gebied van economie en effecten voor de reizigers en het milieu in relatie met de kosten. De uitkomsten van de MKBA zijn voor de Nederlandse en Duitse politiek belangrijk voor de besluitvorming van de Wunderline.

De omgeving betrekken in het project

Tijdens het hele traject worden betrokkenen uit de omgeving, zoals belanghebbenden, overheden en omwonenden, op verschillende manieren op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen van Wunderline-project. Door middel van nieuwsbrieven en via de website kunnen alle geïnteresseerden up-to-date blijven. Daarnaast zorgen verschillende bijeenkomsten voor informatie en participatie van betrokkenen, bijvoorbeeld met een-op-een gesprekken, plenaire bijeenkomsten en discussietafels.

2 Fases

2011-juli 2015: Voorbereidingsfase (afgerond)

Deze eerste fase heeft geleid tot de subsidieaanvraag voor de vervolgonderzoeken voor de Wunderline. Hiervoor was eerst onderzoek nodig naar de mogelijkheden van een snellere dienstregeling. Toen dit mogelijk bleek, is in zowel Nederland als Duitsland draagvlak gecreëerd voor een gezamenlijke subsidieaanvraag bij de Europese Unie.

Onderzoek
Tijdens de voorbereidingsfase zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. Het Zwitserse railonderzoeksbureau SMA heeft bijvoorbeeld 48 alternatieve dienstregelingen onderzocht voor een snellere en directe verbinding op het spoortraject Groningen-Bremen. Deze alternatieven zijn samen met Duitse en Nederlandse overheden en railpartners, DB Netz, ProRail, Niedersachsen, Bremen en de LNVG, teruggebracht tot vier kansrijke alternatieve dienstregelingen. (link naar pagina PS uitwerkingsbesluit, waarin deze onderzoeken genoemd worden. Volgt)

Draagvlak creëren
De provincie Groningen heeft de afgelopen jaren bestuurders, politici, ambtenaren en direct belanghebbenden aan beide kanten van de grens samengebracht in de Wunderline Community, het netwerk dat zich sterk maakt voor een kwaliteitsverbetering van de spoorlijn Groningen-Bremen. Een aantal hiervan is ambassadeur geworden voor de Wunderline en heeft actief gewerkt aan draagvlak bij de EU, in Noord-Nederland en Noord-Duitsland. De ambassadeurs hebben bijvoorbeeld gesprekken gevoerd met bestuurders in Niedersachsen en Europarlementariërs in Brussel. Voor het slagen van de Wunderline is het belangrijk om op het juiste niveau Duitse en Nederlandse medestanders te hebben. Draagvlak in Brussel is belangrijk voor de ambitie van de Wunderline: het stimuleren van verbinding tussen Noord-Nederland en Noord-Duitsland.

Subsidieaanvraag
De stuurgroep CEF-T, die bestaat uit AG Ems, Landkreis Leer, IHK für Ostfriesland und Papenburg en Groningen Seaports hebben gezamenlijk CEF-T subsidie in Europa aangevraagd voor de onderzoekskosten. Deze aanvraag is ondersteund door Duitse en Nederlandse overheden en bedrijven. Voor het project Wunderline is een CEF-T-subsidie van 8,3 miljoen euro toegekend voor onderzoek voor de periode 2015-2018.

Budget
De aanvraag voor Europese subsidie is eind februari 2015 ingediend door Landkreis Leer, Industrie und Handelskammer Ostfriesland und Papenburg, AG Ems, Groningen Seaports en Provincie Groningen. Met de toekenning van de CEF-T subsidie van € 8,3 miljoen krijgt het project een financiële impuls. De provincie Groningen samen met de hiervoor genoemde partners vult dit aan tot € 16,6 miljoen voor studies in de volgende fase van het project: het uitwerken van varianten voor de dienstregeling en de spoorinfrastructuur en een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Met deze onderzoeken kunnen de Duitse en Nederlandse politiek in 2018 besluiten óf en hoe de Wunderline gerealiseerd wordt.

Plan Uitwerkingsbesluit pdf

juli 2015 - februari 2019: Onderzoeksfase

De onderzoeksfase moet leiden tot een realisatievariant van de Wunderline. Hiervoor moet eerst één voorkeursalternatief worden gekozen uit de vier eerder geselecteerde alternatieven. Het voorkeursalternatief wordt verder onderzocht en uitgewerkt tot een ontwerp dat echt gerealiseerd kan worden: de realisatievariant. Hiervoor zijn mogelijk infrastructuurmaatregelen nodig zoals spoorverdubbeling, geluidsmaatregelen of het flauwer maken van bochten in het spoor zodat treinen sneller kunnen rijden.

Onderzoek
De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de onderzoeksfase:

  • Hoe is de balans tussen een optimale dienstregeling en comfort en tegen welke kosten?
  • Hoeveel kost de dienstregeling? Is er een extra trein nodig en wat kost de gebruiksvergoeding voor het spoor?
  • Hoeveel reizigers maken gebruik van de spoorverbinding?
  • Inschatting hoeveel mensen de Wunderline gaan gebruiken.
  • Is er grensoverschrijdend goederenvervoer te verwachten?
  • Is er aanbod voor grensoverschrijdend goederenvervoer?
  • Wat zijn de effecten op milieu en economie?

Naast in geld uitdrukbare kosten spelen maatschappelijke effecten een rol: milieu effecten, invloed op de economische ontwikkeling en welvaart in Noord Nederland en Noord Duitsland.

Procedureonderzoek
Nederland en Duitsland werken met verschillende milieueffectrapportages: MER (Milieu Effect Rapportage) en/of UPV (Umweltverträglichkeitsprüfung). Aan welke eisen moeten beide rapportages voldoen? En wanneer kunnen deze in gang worden gezet? Daarnaast zijn misschien bouwvergunningen nodig in de volgende fase. Welke procedures gelden hiervoor in Nederland en Duitsland? Een procedureonderzoek moet antwoord geven op deze vragen.

Besluit
In februari 2019 wordt het spannend. Wordt de Wunderline gerealiseerd? Is gefaseerde invoering mogelijk, zodat reizigers stap voor stap sneller en comfortabeler kunnen reizen? Op basis van de onderzoeksresultaten besluiten de Nederlandse en Duitse politiek definitief of de Wunderline er daadwerkelijk komt. Zo ja, dan kiezen zij voor een technisch haalbare en betaalbare treinverbinding tussen Groningen en Bremen, de zogenaamde realisatievariant.

Februari 2019-2030: gefaseerde uitvoering Wunderline

In 2019 wordt bekend of en hoe de Wunderline wordt gerealiseerd. Tot die tijd worden de milieu- en bouwprocedures doorlopen en werktekeningen gemaakt om een snelle internationale verbinding te realiseren. Daarna vindt de daadwerkelijke uitvoering plaats en wordt de Wunderline werkelijkheid.

Informatie
Voordat de bouw van de infrastructuur start, wordt de omgeving op verschillende momenten actief betrokken bij het project. Hierover volgt in de toekomst meer informatie.

Copyright © 2019 Wunderline