Stuurgroep verwelkomt ambassadeur European Year of Rail Wim van de Camp

Wim van de Camp

Wim va de Camp

Vandaag schuift tijdens de Wunderline stuurgroep bijeenkomst een speciale gast aan: de heer Wim van de Camp. Hij is de Nederlandse ambassadeur van het European Year of Rail.

Aanwezigheid in stuurgroep

Doel van zijn aanwezigheid in de stuurgroep is om hem kennis te laten nemen van de voortgang van de Wunderline. Daarnaast stelt het bezoek hem in staat om de naamsbekendheid van het project te vergroten in zijn netwerk, in het kader van verschillende activiteiten rond het European Year of Rail. Tijdens de stuurgroep zal Van de Camp door de voorzitter, Berend Lindner, worden uitgenodigd om mee te denken over verschillende thema’s.

Ambassadeur European Year of Rail

In zijn rol als ambassadeur is Van de Camp tijdens het European Year of Rail hét boegbeeld van de spoorsector en zet hij zich in “om te laten zien welke mogelijkheden reizen per spoor biedt, niet alleen binnen Nederland, maar ook tussen de Europese landen en steden. Op die manier kan de ambassadeur bijdragen aan een aansprekend programma voor het European Year of Rail.”

Wim van de Camp

Van de Camp was tussen 2009 en 2019 lid van het Europees Parlement en hij heeft als rapporteur van het vierde Spoorwegpakket intensief deelgenomen aan het Europees beleidsdebat over het gebruik van spoorwegen voor personen- en goederenvervoer. Van 1986 tot 2009 was de CDA-politicus lid van de Tweede Kamer in Den Haag.

Staatsecretaris Knops over Wunderline: ‘belangrijke stap op gebied van grensoverschrijdende spoorverbindingen’

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops blikt in de brief Groeien aan de grens terug op het thema grensoverschrijdende samenwerking in de afgelopen kabinetsperiode (2017-2021). Hierbij noemt hij de Wunderline als ‘belangrijke stap op het gebied van grensoverschrijdende spoorverbindingen.’ Oplossingen zijn zo dichterbij gekomen, stelt hij.

Lees hier de volledige brief van staatssecretaris Knops over grensoverschrijdende samenwerking.

Wunderline Community: ‘Op weg naar de volgende halte’

Wunderline Community

Wunderline Community

Op donderdag 18 maart 2021 vond de Wunderline Community plaats. Dit is het jaarlijkse evenement voor iedereen die met spoor, ketenmobiliteit (aansluiting van deur tot deur), (grensoverschrijdend) toerisme en opleiding en arbeidsmarkt te maken heeft. Vanwege corona ging de vorige editie van de Community niet door en werd de Community dit keer online gehouden, met sprekers vanuit een studio. De bijeenkomst telde 84 deelnemers, afkomstig uit Brussel, Berlijn, Den Haag, Groningen, Hannover en het Nederlands-Duitse grensgebied.

Tijdens de bijeenkomst werden de deelnemers op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken rond de Wunderline en namen zij deel aan een interactieve sessie over de meerwaarde van de Wunderline voor de regio. Ook was er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Hier kunt u de hele bijeenkomst terugkijken.

Wunderline op koers

Na opening door de dagvoorzitter volgde een korte gespreksronde met Fleur Gräper (gedeputeerde Provincie Groningen) en Berend Lindner (staatssecretaris Niedersachsen). Zij werden gevraagd naar de impact van corona op de realisatie van de Wunderline. Hierover maakt Lindner zich geen zorgen: ”De Wunderline ligt nog altijd op koers”, zo sprak hij uit. “Ondanks corona zijn we gestart met bouwstap 1 en liggen we op schema voor gereedkoming in 2024, tegelijkertijd met de Friesenbrücke.” Fleur Gräper voegde hieraan toe: “Er is al veel bereikt. Zo zijn aan beide zijden van de grens aanpassingen aan sporen gedaan en rijdt sinds december 2020 de sneltrein tussen Groningen en Winschoten. Alles geheel volgens planning en budget. Dat is erg bijzonder voor een infrastructuurproject .”

Fleur Gräper Berend Lindner

Wat er de afgelopen periode precies is bereikt in het project Wunderline, konden de deelnemers vervolgens zien in de nieuwe Wunderline film: ‘Op weg naar de volgende halte.’

Interactief deel

Naast enkele presentaties en video’s, kende het programma ook een interactief deel rond de thema’s ‘scholing en opleiding’ en ‘cultuur en toerisme’, beide in relatie tot mobiliteit. Twee best practices toonden aan op welke manier de Wunderline deze thema’s een impuls kan geven. Zo was er aandacht voor de app ‘Digitale ontdekkingen langs de Wunderline’, die op dit moment in ontwikkeling is. Ook werd een vlog getoond van twee studenten die over de grens een opleiding volgen  Tijdens de interactieve sessie gingen de deelnemers aan de slag met deze thema’s. Zij beantwoordden onder andere de vragen hoe onderwijsinstellingen en bedrijven in de regio hun voordeel kunnen doen met de Wunderline en op welke manier het toerisme van de Wunderline kan profiteren. De belangrijkste uitkomsten van de interactieve sessies zijn binnenkort te vinden op de website van de Wunderline.

Wunderline Community +

Ter afsluiting van de bijeenkomst werden Richard Eckermann (Land Niedersachsen / Wunderline) en Tjeerd Postma (projectleider Wunderline van de Provincie Groningen) gevraagd naar de vervolgstappen voor de Wunderline. Tjeerd Postma blikte vooruit naar de “Wunderline Community +” bijeenkomst, die o.a. in het teken staat van het European Year of Rail en in het najaar zal plaatsvinden. “Via deze weg willen we ons met de Wunderline sterk positioneren richting Europa. We staan goed op de kaart, maar met het oog op Bouwstap 2 moet er nog veel gebeuren.” Richard Eckermann beaamde dit: “We moeten aan de toekomst denken. Het volgende doel is om de financiering voor Bouwstap 2 rond te krijgen”. Beide heren riepen de deelnemers van de Community op om hieraan mee te werken en de Wunderline zo een stap verder te brengen.

Na afloop van het programma konden de deelnemers elkaar ontmoeten tijden een meet & greet. De bijeenkomst kon rekenen op vele positieve reacties.

Provincies Groningen, Drenthe en Overijssel roepen op: ‘meer geld voor grensoverschrijdend spoor’

Wunderline

De provincies Groningen, Drenthe en Overijssel en enkele betrokken Duitse overheden hebben een gezamenlijke brief gestuurd aan de onderhandelaars van een nieuw regeerakkoord. In deze brief roepen zij het nieuwe kabinet op om geld vrij te maken voor grensoverschrijdende treinverbindingen.

Het gaat hierbij om de Wunderline (Groningen-Bremen), RegioPa (Rheine-Emmen) en EuregioRail (Münster-Zwolle). Volgens de grensregio zijn goede treinverbindingen noodzakelijk voor een sterke economische ontwikkeling van de grensstreek.

“We roepen in deze brief het toekomstige kabinet op om aandacht te hebben voor deze regionale grensoverschrijdende verbindingen”, aldus gedeputeerde Fleur Gräper. “De oproep is voor een deel. Als je het als Rijk belangrijk vindt, moet er geld voor vrijgemaakt worden.”

Ring-Zuid en Wunderline

De overheden binnen Aanpak Ring Zuid (ARZ) en aannemerscombinatie Herepoort (CHP) hebben definitieve overeenstemming bereikt over de financiële situatie van het project Aanpak Ring Zuid. Er is een oplossing gevonden voor de kosten die gepaard gaan met de vertraging van drie jaar van het project. Ook is overeenstemming bereikt over de financiële basis voor de verdere looptijd van het project.

De nieuwe financiële afspraken leiden tot een extra financiële bijdrage van de provincie Groningen van € 78 miljoen exclusief btw (€ 94 miljoen inclusief btw). In het convenant Regio Specifiek Pakket (RSP) staat dat kostenstijgingen van projecten opgevangen moeten worden binnen dit pakket. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen stelt voor om de extra bijdrage te dekken uit de financiële midden voor de RSP projecten N33 Midden en Wunderline. Het blijft de ambitie van het college van GS om deze projecten wel te realiseren. Rijkswaterstaat draagt de kosten die gemoeid zijn met het drie jaar langer in stand houden van de projectorganisatie ARZ.

Op zo kort mogelijke termijn wordt dit voorstel voor financiering ter behandeling en goedkeuring voorgelegd aan provinciale staten.

Akkoord

In juli 2020 kwamen de overheden binnen ARZ en CHP tot een akkoord op hoofdlijnen om het project Aanpak Ring Zuid te kunnen realiseren. Afgelopen maanden zijn gesprekken gevoerd over de nadere uitwerking van het akkoord op hoofdlijnen. Dit is nu vastgelegd in een definitieve overeenkomst (vaststellingovereenkomst) tussen ARZ en CHP.

Fleur Gräper- van Koolwijk voorzitter stuurgroep ARZ:
“Het is goed dat er een oplossing is voor de financiële situatie van Aanpak Ring Zuid. De ombouw van de zuidelijke ringweg is een belangrijk project voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van stad en regio. De afgelopen periode is door ARZ en CHP veel energie gestoken om een oplossing te vinden waarmee het project afgemaakt kan worden. Ik heb er vertrouwen in dat dat met deze overeenkomst gaat lukken. Het voorstel voor deze oplossing bespreek ik binnenkort met de leden van provinciale staten.”

Hans Koning, voorzitter Combiraad en algemeen directeur Max Bogl
“Met deze oplossing kunnen we door met de ombouw van de zuidelijke ringweg. We zijn opgelucht dat we door kunnen bouwen en kijken met vertrouwen naar de verdere realisatie van het project.”

Wunderline

Voor de Wunderline betekent dit dat de realisatie van de eerste bouwstap (tot eind 2024) feitelijk kan worden uitgevoerd. Ook kunnen de voorbereidingen voor bouwstap 2 conform planning worden voortgezet. Binnen deze eerste bouwstap worden diverse werkzaamheden aan het spoor gerealiseerd. Dit leidt tot een hogere snelheid en een vermindering van de reistijd tussen Groningen – Bremen van 2.43 u tot 2.26 u.
In lijn met de afspraken over de realisatie van de Wunderline uit 2019 blijven de bestuurlijke inspanningen van zowel de Nederlandse als de Duitse partners er onverminderd op gericht om voor de realisatie van bouwstap 2 van de Wunderline uiterlijk in 2023 een passende financiering te vinden. Met het gereedkomen van bouwstap 2 in 2030 wordt de reistijd verder teruggebracht naar 2.11 uur. Dit betreft m.n. werkzaamheden op de trajecten Winschoten – grens en Leer – Oldenburg.

————————————————————————————————————————————
Noot voor de pers: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met provincie Groningen – de afdeling Bestuur, Juridische Zaken en Communicatie, telefoon (050) 3164129. Buiten kantoortijd en in het weekend: 06-22668447.
Of met Aanpak Ring Zuid: Nicolette Boelens (Manager Communicatie ARZ) 0615068121.

Extra spitstreinen tussen Groningen en Winschoten rijden

1e trein SGW

1e trein SGW

Vanmorgen om 06:08 uur vertrok de eerste extra spitstrein vanuit Groningen naar Winschoten. Vanaf vandaag zijn er dus in de spits meer reismogelijkheden op het traject en is een treinreis met de extra treinen negen minuten sneller tussen beide plaatsen.

Meer en sneller

De vroege trein vanmorgen is een van de vijf extra treinen die in de ochtendspits rijden tussen Groningen en Winschoten. In de middagspits rijden er acht sneltreinen extra. Hierdoor is er meer spreiding van reizigers op het traject. In coronatijd prettig voor de afstand en voor de toekomst nodig om de nog steeds te verwachten groei in reizigers op te vangen. De treinreis tussen Groningen en Winschoten is met de sneltreinen ook nog eens negen minuten sneller. Een nog betere verbinding tussen regio en stad. Daarnaast is de spitstrein ook de eerste stap van de toekomstige snelle treinverbinding tussen Groningen en Bremen, de Wunderline.

Samenwerkende partijen

Provincie Groningen, ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkten samen aan de realisatie van de extra treinen. Sporen, stations en overwegen werden dit jaar aangepast door aannemer Strukton Rail B.V. De Europese Unie is mede financier, aangezien de aanpassingen aan het spoor ook noodzakelijk zijn voor de Wunderline.

Betere bereikbaarheid van het noorden

Vanaf vandaag rijden er niet alleen extra treinen op het traject Groningen-Winschoten, maar ook op het traject Groningen-Leeuwarden en Leeuwarden-Sneek. Op drie trajecten tegelijk dus meer treinen en kortere reistijden. Een mooie stap in de verbetering van de bereikbaarheid van het noorden!

Kick-off van project ‘Digitale ontdekkingen langs de Wunderline’: netwerkpartners krijgen eerste impressie van ‘Wonder van’-app

Op dinsdag 22 september vond in de Duitse stad Leer de kick-off plaats van het project ‘Digitale ontdekkingen langs de Wunderline’. Deze kick-off werd georganiseerd door de stad Oldenburg, tevens de trekker van het project. In de Kulturspeicher in Leer kwamen projectpartners en deelnemende gemeenten langs de lijn bijeen, waar zij kennis konden maken met elkaar. Ook kregen zij aan de hand van een presentatie een introductie tot de app ‘Het Wonder van’, die centraal staat in het project.

‘Het Wonder van’-app

Met de ‘Het wonder van’-app kun je straks aan de hand van een puzzeltocht de ‘wonderen langs de lijn’ ontdekken. Iedere plaats stelt zich voor met een eigen ‘wonder’, dat de plaats uniek en interessant maakt. Dit zijn bijvoorbeeld een karakteristiek thema, een (historische) gebeurtenis, een bekend persoon of een geografische bijzonderheid. In Bunde zou dit bijvoorbeeld de witte vrouw van Bunderhee zijn en in Groningen het paard van ome Loeks. Met behulp van een virtuele verteller ga je op zoek naar het wonder, dat in Augmented Reality wordt weergegeven op je telefoon. Bij Augmented Reality worden objecten in 3D-elementen weergegeven als onderdeel van de werkelijkheid en zo zichtbaar gemaakt. Alle wonderen maken deel uit van een overkoepelend Wunderline-verhaal en zijn met elkaar verbonden. De app moet in april 2021 in de lucht zijn.

Digitale ontdekkingen langs de Wunderline

‘Digitale ontdekkingen langs de Wunderline’ is in het leven geroepen om meerwaarde te geven aan de Wunderline, de spoorverbinding tussen Groningen en Bremen, die de aankomende jaren verbeterd wordt. Hiervoor is een app in ontwikkeling, waarmee reizigers de stations en gemeenten langs het tracé op speelse wijze kunnen leren kennen.

Samenwerking

‘Digitale ontdekkingen langs de Wunderline’ is een project van het netwerk Ketenmobiliteit van de Wunderline. Naast de provincie Groningen zijn ook de gemeenten Groningen, Midden-Groningen, Oldambt, Landkreis Leer, Jümme, Bunde, Weener, Westoverledingen, Leer, Landkreis Ammerland, Apen, Westerstede, Bad Zwischenahn, Oldenburg, Landkreis Oldenburg, Hatten, Hude, Ganderkesee en Delmenhorst aangesloten bij het netwerk Ketenmobiliteit.

Start werkzaamheden aan traject Groningen-Winschoten

Vanaf december 2020 gaan er naast stoptreinen ook sneltreinen rijden tussen Groningen en Winschoten. In de ochtendspits gaan vijf extra treinen rijden, in de avondspits acht. De inzet van sneltreinen zorgt voor een kortere reistijd, een betere spreiding van reizigers en daarmee meer kans op een zitplaats. Om dit te kunnen realiseren moeten sporen en stations worden aangepast. Volgende week start ProRail met de werkzaamheden.

Start werkzaamheden

Vanaf maandag 14 september werkt ProRail aan station Zuidbroek. Oude sporen die niet meer in gebruik zijn worden verwijderd. In de periode van 10 t/m 19 oktober (herfstvakantie) werkt de aannemer dag en nacht op alle locaties. Naast sporen en stations worden ook overwegen aangepakt en zo veiliger gemaakt.

Wunderline

De aanpassingen aan het spoor zijn ook noodzakelijk voor de Wunderline, omdat de verbinding Groningen-Winschoten onderdeel is van het Wunderline-traject. Hiermee komt de realisatie van de Wunderline dus een stapje dichterbij.

Wil je meer weten over het project Sneltrein Groningen-Winschoten en de werkzaamheden? Lees dan deze blog.

Deutsche Bahn start onderzoek van bouwgrond Wunderline

Medio juli start Deutsche Bahn met een bodemonderzoek op verschillende plaatsen langs het spoor tussen de Nederlands-Duitse grens en de Duitse plaats Ihrhove. De spoorwegbeheerder voert in de aankomende maanden diverse boringen uit in het gebied, dat de bouwgrond vormt voor de geplande spooruitbreiding van de verbinding Groningen-Bremen (Wunderline). Naar verwachting loopt het onderzoek tot en met eind september.

Onderzoek bouwgrond Deutsche Bahn

Van juli tot en met september worden diverse boringen uitgevoerd om de bouwgrond te onderzoeken voor de geplande spooruitbreiding van de Wunderline. Van 22 juli tot 17 augustus 2020 werkt Deutsche Bahn rondom station Ihrhove en langs het spoor tussen Ihrhove en de Friesenbrücke. Tussen 24 augustus en 27 september 2020 vinden werkzaamheden plaats tussen de Friesenbrücke en de Nederlands-Duitse grens.

Spooruitbreiding Wunderline

Een uitbreiding van het spoor is nodig om de Wunderline in 2024 te kunnen laten rijden. Het spoor moet aangepast worden vanwege een snelheidsverhoging op het traject en om dit te kunnen realiseren wordt de stabiliteit van de ondergrond onderzocht.

 

 

Inspraakprocedure Friesenbrücke van start

Bron: de Friesenbrücke bij Weener. Beeld: DB Netz AG/Alexander Heinemann

Op 12 mei 2020 is de inspraakprocedure voor de Friesenbrücke van start gegaan. Dat wil zeggen dat belanghebbenden tot 23 juli kunnen reageren op het ontwerpplan voor de nieuwe draaibrug, dat Deutsche Bahn eind 2019 bij de Duitse federale spoorwegautoriteit Eisenbahn-Bundesamt heeft ingediend. Hiermee komt de herbouw van de Friesenbrücke steeds dichterbij. Eind 2024 zal de brug gereed moeten zijn, tegelijkertijd met de eerste stap van de realisatie van de Wunderline.

Inspraakprocedure

Alle ontvangen reacties worden meegenomen in de vaststellingsprocedure, die moet leiden tot een zogenaamd ‘Planfeststellungsbeschluss’. Meer informatie over de verdere procedure is te vinden op de website van Deutsche Bahn: www.deutschebahn.com/pr-hamburg-de/aktuell/presseinformationen/Erneuerung-der-Friesenbruecke-Oeffentliche-Auslage-der-Planfeststellungsunterlagen–5196014.

Herbouw Friesenbrücke

In 2015 werd de Friesenbrücke aangevaren door een vrachtschip, waardoor het treinverkeer tussen Groningen en Leer stil kwam te liggen. Inmiddels heeft Deutsche Bahn een plan opgesteld voor de herbouw van de spoorbrug, die zich bevindt bij het Duitse Weener en over de Ems loopt. De nieuwe Friesenbrücke wordt een draaibrug en zelfs één van de grootste van Noordwest-Europa. Daarbij komt ook weer een deel voor fietsers en voetgangers. Volgens de huidige plannen wordt in 2021 met de bouw van de brug gestart en is deze in 2024 gereed.

Wunderline

Met het gereedkomen van de Friesenbrücke gaan ook de treinen weer rijden tussen Groningen en Leer. Een belangrijke voorwaarde voor de Wunderline, die gebruik gaat maken van dit traject. Als de tweede stap van de Wunderline in 2030 klaar is, reis je in iets meer dan twee uur van Groningen naar Bremen. Nu duurt die reis nog twee uur en drie kwartier.

 

Copyright © 2019 Wunderline